Zpět do obchodu
 
 

Obchodní podmínky

 OBCHODNÍ  PODMÍNKY    

ÚVOD

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Sporteo s.r.o. od 01.01.2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují některé práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Sporteo s.r.o. se sídlem Purkyňova 37, 568 02 Svitavy, IČ:27746976, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 26024 u rejstříkového sudu v Hradci Králové a kupujícího / zákazník, spotřebitel /.

 

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím/spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel potvrdí kupujícímu e-mailem na e-mailový kontakt uvedený kupujícím. Na vznik smlouvy toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu / včetně dohodnuté ceny/ lze měnit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvdů.

 • uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje , že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

 • na zboží se vztahuje záruka 24 měsíců.

 • ostatní skutečnosti se řídí platným znění Občanského zákoníku.

REKLAMACE

 • reklamaci je možné uplatnit osobně / na adrese Sporteo s.r.o., Purkyňova 37, 568 02 Svitavy / nebo zasláním zboží, prostřednictvím přepravní služby, na adresu viz.výše.

 • společně se zbožím doporučujeme, pro rychlejší vyřízení reklamace, doložit doklad prokazující koupi zboží / daňový doklad /. Přispějete tak k rychlejšímu vyřízení reklamace.

 • zboží, pokud bylo používáno, vyperte či očistěte. Špinavé zboží nebude do reklamace přijato a bude vráceno zákazníkovi k uvedení do stavu které umožní řešit reklamaci.

 • společně se zbožím doporučujeme dodat průvodní dopis s popisovanou reklamační vadou.

 • zboží, na reklamaci, nezasílejte na dobírku. Takové zboží nebudet přijato.

 • reklamace bude vyřízena ve 30-ti denní, zákonné, lhůtě

 • případné vrácení peněz bude provedeno převodem na Vámi zadaný bankovní účet. 

 • náklady spojené s dopravou zboží Vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek: 1. Reklamace bude oprávněná / nebude se tedy jednat o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechnickým poškozením apod./ 2. prostřednictvím e-mailu info@sporteo.cz zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží / scan podacího lístku ČP, přepravní list apod... /

 • pro zaslání zboží zvolte nejlevnější variantu/doporučené zásilky/ kterou Vámi zvolený přepravce nabízí !!

 • ostatní skutečnosti se řídí platným znění Občanského zákoníku.

VÝMĚNA ZBOŽÍ

 • v případě že Vám zboží nevyhovuje / velikost, barva apod. / je možnost jeho výměny

 • doporučujeme zboží pečlivě zabalit a s průvodním dopisem / název zboží, velikost, barva kterou požadujete.. /a kopii daňového dokladu doručit na adresu Sporteo s.r.o., Purkňova 37, 568 02 Svtavy.

 • za zboží, ve stejné hodnotě, se již samozřejmě neplatí

 • v případě že je zboží ve vyšší/nižší hodnotě, než původně objednané, je vystaven nový daňový doklad se zápočtem ceny

 • v případě že výměna probíhá na přání zákazníka / nejdná se o chybu dodavatele - dodání jiné než objednané barvy, velikosti apod./ je účtována doprava zboží zpět k zákazníkovi / GLS-dobírka: 139,-Kč, GLS-převod: 119,-Kč, /.

 • pokud chce zákazník uhradit zboží převodem napíše svůj požadavek, na provedení tohoto způsobu platby, do průvodního dopisu.

 • zboží na výměnu nezasílejte na dobírku. takto zaslané zboží nebude přijato.

 • výměna zboží je možná do 14-ti dnů od převzetí zboží zákazníkem

 • ostatní skutečnosti se řídí platným znění Občanského zákoníku.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE 14-TI DENNÍ LHŮTĚ - ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • v případě že jste spotřebitel máte právo zakoupené zboží vrátit nebo oznámit úmysl vrácení, bez udání důvodu, a to do 14-ti kalenářních dnů od data převzetí zboží.

 • v případě že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti / o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu /, právo na odstoupení Vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

 • zboží můžete vrátit buď osobně nebo prostřednictvím přepravní služby na adresu: Sporteo s.r.o., Purkyňova 37, 568 02 SVitavy

 • vrácené zboží, prosím, vždy dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy

 • vrácené zboží uveďte, pokud možno, do původníh stavu. Předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu

 • peníze za zboží Vám zašleme, na Váš bankovní účet, nejpozději do 14-ti dnů.

 • náklady na vrácení zboží jsou, v tomto případě, na straně kupujícího.

 • pro dodržení 14-ti denní lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za splněnou, pokud spotřebitel v jejím průbehu odešle dodavateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

 • lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následujíc kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem. Například převezme-li zákazník zboží v pátek doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně.

 • odstoupení od smlouvy můžete zaslat i elektronickou poštou na e-mail: info@sporteo.cz

 • v co nejkratším termínu, od zaslání odstoupení elektronickou formou, je potřeba dodat zboží.

 • k vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit: 1. doklad potvrzující že jste zakoupili zboží u nás, 2. Průvodní dopis s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy. Tyto dokumenty usnadní identifikaci zboží a požadavku pro rychlejší vyřázení.

 • je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou, teoreticky, dosáhnout i plné ceny zboží.

 • Nelze vrátit zboží: 1.které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu / například. zboží s potisky, upravený textil a jiné zboží na míru apod. /

 • ostatní skutečnosti se řídí platným zněním Občanského zákoníku.

 • V případě, že jste podnikatelem, tzn. právnickou osobou či osobou, jež zboží objednala v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, zákonná možnost Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech se na vás nevztahuje.

 • formulář pro odstoupení od kupní smluvy ZDE

 

INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORU

Vážení zákazníci tímto si Vás dovolujeme informovat o tom, že případné spory, které vzniknou mezi Vámi a naší společností, resp. veškeré Vaše požadavky apod., se vždy snažíme řádně projednat a vyřešit k oboustranné spokojenosti.

Pokud by se však nepodařilo Vaše nároky uspokojit a vznikl tak mezi Vámi a naší společností spor, máte právo na tzv. mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy o prodeji našeho zboží  nebo ze smlouvy o poskytování našich služeb (dále jen „spotřebitelský spor“).

V případě spotřebitelského sporu týkajících se prodeje našeho zboží či poskytování našich služeb je pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu příslušná Česká obchodní inspekce - www.coi.cz („ČOI“), na kterou se můžete obrátit ohledně jakéhokoliv spotřebitelského sporu. Mohou vznikat i další tzv. pověřené osoby/subjekty k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, u kterých je možno také mimosoudní řešení zahájit – řešit.

Postup při mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je takový, že se zahajuje na návrh spotřebitele u COI (případně jiné pověřené osoby), který musí obsahovat

 • identifikační údaje stran sporu (Vaše a naše),

 • úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností (co je sporné),

 • označení, čeho se navrhovatel (Vy) domáhá (např. vrácení kupní ceny, výměny zboží apod.),

 • datum, kdy navrhovatel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé (např. první reklamace),

 • prohlášení, že ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle tohoto zákona,

 • datum a podpis navrhovatele (Váš).

    K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit přímo (například naše korespondence apod.), a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. K návrhu se přiloží plná moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci. Návrh lze podat zejména písemně nebo ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách ČOI, podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslaný prostřednictvím datové schránky osoby, jež návrh podává.

    Navrhovatel (Vy) může podat návrh u ČOI nebo jiného pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé (např. odstoupení od smlouvy/reklamace).

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení. U zvlášť složitých sporů lze uvedenou lhůtu prodloužit, a to nejvýše o dalších 90 dnů.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu končí

 • uzavřením dohody stran sporu (dobrovolné),

 • jednostranným prohlášením spotřebitele o ukončení účasti na řešení sporu oznámeným ČOI nebo pověřenému subjektu,

 • smrtí, prohlášením za mrtvého, prohlášením za nezvěstného nebo zánikem jedné ze stran sporu bez právního nástupce,

 • marným uplynutím lhůty pro vyřešení sporu,

 • odmítnutím návrhu (pro jeho vady).

    Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

    ČOI nebo pověřený subjekt stanoví pravidla pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterými podrobněji upraví postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů tak, aby byla v souladu se zákonnými pravidly.

    V případě, že mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, nepovede k vyřešení spotřebitelského sporu, se samozřejmě vždy můžete obrátit na soud. Samozřejmě také nemusíte ani možnost mimosoudního řešení spotřebitelského sporu využít (lze to však samozřejmě vždy doporučit) a můžete se s řešením spotřebitelského sporu přímo obrátit na příslušný soud.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • informace o zákazních jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem O ochraně osobních údajů č.101/2000Sb ve znění pozdějších předpisů.Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů  databázi prodávajícího a to až do doby jeho písemného vyjádření o nesouhlasu s tímto zpracováním.

 • osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

 • osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Vyjímku tvoří externí dopravci.

NÁKLADY NA POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PRSTŘEDKŮ NA DÁLKU

 • kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu, při použití komunkačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, si hradí kupující sám.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • tyto obchodní podmínky platí, ve znění uvedeném na stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.

 • momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, včetně ceny objednaného zboží, nebylo-i v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 • ostatní skutečnosti se řídí platným znění Občanského zákoníku.

 • pokud si zákazník nevyzvedne odeslanou zásilku má odesílatel právo na náhradu nákladů spojených s odesláním zboží / skutečně vynaložené poštovné /.

 

Sporteo s.r.o.

Purkyňova 37

568 02 Svitavy 

 

UŽITEČNÉ INFORMACE

Nahoru
 
 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace